ບໍລິສັດຂົນສົ່ງນ້ຳເຊື້ອໄຟລາວ


ລນລ ມີບໍລິສັດຂົນສົ່ງນ້ຳມັນເປັນຂອງຕົນເອງ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ການບໍລິການຂົນສົ່ງ ເຄື່ອນຍ້າຍນ້ຳມັນໃຫ້ລູກຄ້າຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ທັງໃນຂົງເຂດພູພຽງແລະພູດອຍ. ນອກນັ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງເຮັດໜ້າທີ່ຂົນສົ່ງ ຜ່ານແດນໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ປະຈຸບັນບໍລິສັດມີລົດບັນທຸກໜັກຂົນສົ່ງນ້ຳມັນຈຳນວນ 140 ກ່ວາຄັນ.

ວັນທີ : 26/04/2019

10,520 ກີບ

9,310 ກີບ

8,600 ກີບ