ນ້ຳມັນເຕົາ


ລນລ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຕົາ ທີ່ມີສານກຳມະຖັນຕ່ຳ, ປະຈະບັນສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານ ເຫຼັກເສັ້ນວຽງຈັນ, ໂຮງງານຢາສູບລາວ, ໂຮງງານເບຍລາວ, ແລະໂຮງງານອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ, ເສັ້ນທາງໃນຕ່າງແຂວງ.

ວັນທີ : 11/12/2018

10,890 ກີບ

9,660 ກີບ

8,790 ກີບ