ນ້ຳມັນເຕົາ


ລນລ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຕົາ ທີ່ມີສານກຳມະຖັນຕ່ຳ, ປະຈະບັນສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານ ເຫຼັກເສັ້ນວຽງຈັນ, ໂຮງງານຢາສູບລາວ, ໂຮງງານເບຍລາວ, ແລະໂຮງງານອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ, ເສັ້ນທາງໃນຕ່າງແຂວງ.

ວັນທີ : 03/10/2023

30,920 ກີບ

23,210 ກີບ

20,860 ກີບ