ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງ


ເປັນ ໜ່ວຍທຸລະກິດສຳຮອງຂອງ ລນລ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການ, ການຕິດຕັ້ງ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະຜະລິດອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສະໜອງນ້ຳມັນເຊັ່ນ:

  • ຜະລິດຖັງບັນຈຸນ້ຳມັນທຸກຂະໜາດ, ອາໄຫຼ່, ແລະອຸປະກອນປະກອບຖັງ.
  • ປຸກສ້າງສະຖານີປ້ຳບໍລິການນ້ຳມັນ
  • ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາງບັນຈຸນ້ຳມັນທຸກຂະໜາດ
  • ປຸກສ້າງຕຶກອາຄານ, ສຳນັກງານ, ບ້ານເຮືອນ
  • ສ້ອມແປງທົ່ວໄປ

ວັນທີ : 07/12/2019

10,560 ກີບ

9,240 ກີບ

8,630 ກີບ