ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ບໍລິຄໍາໄຊ 26/12/2018 10,250 ກີບ 9,050 ກີບ 8,300 ກີບ
2 ໄຊຍະບູລີ 26/12/2018 0 ກີບ 9,370 ກີບ 8,620 ກີບ
3 ອັດຕະປື 26/12/2018 10,410 ກີບ 9,210 ກີບ 8,460 ກີບ
4 ຈຳປາສັກ 26/12/2018 10,230 ກີບ 9,030 ກີບ 8,280 ກີບ
5 ສາລະວັນ 26/12/2018 0 ກີບ 9,180 ກີບ 8,430 ກີບ
6 ຊຽງຂວາງ 26/12/2018 0 ກີບ 9,160 ກີບ 8,410 ກີບ
7 ຜົ້ງສາລີ 26/12/2018 0 ກີບ 9,730 ກີບ 8,980 ກີບ
8 ສະຫວັນນະເຂດ 26/12/2018 10,200 ກີບ 9,000 ກີບ 8,250 ກີບ
9 ຫຼວງນໍ້າທາ 26/12/2018 0 ກີບ 9,330 ກີບ 8,580 ກີບ
10 ເຊກອງ 26/12/2018 0 ກີບ 9,210 ກີບ 8,460 ກີບ
11 ຄໍາມ່ວນ 26/12/2018 10,200 ກີບ 9,000 ກີບ 8,250 ກີບ
12 ຫຼວງພະບາງ 26/12/2018 10,630 ກີບ 9,430 ກີບ 8,680 ກີບ
13 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 26/12/2018 10,170 ກີບ 8,970 ກີບ 8,220 ກີບ
14 ບໍ່ແກ້ວ 26/12/2018 10,270 ກີບ 9,070 ກີບ 8,320 ກີບ
15 ໄຊສົມບູນ 26/12/2018 0 ກີບ 9,210 ກີບ 8,460 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ