ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 09/11/2018 10,890 ກີບ 9,660 ກີບ 8,790 ກີບ
2 ຫຼວງພະບາງ 09/11/2018 11,350 ກີບ 10,120 ກີບ 9,250 ກີບ
3 ຫົວພັນ 09/11/2018 0 ກີບ 10,060 ກີບ 9,190 ກີບ
4 ອຸດົມໄຊ 09/11/2018 11,370 ກີບ 10,140 ກີບ 9,270 ກີບ
5 ສາລະວັນ 09/11/2018 0 ກີບ 9,870 ກີບ 9,000 ກີບ
6 ຄໍາມ່ວນ 09/11/2018 10,920 ກີບ 9,690 ກີບ 8,820 ກີບ
7 ວຽງຈັນ 09/11/2018 10,890 ກີບ 9,660 ກີບ 8,790 ກີບ
8 ຈຳປາສັກ 09/11/2018 10,950 ກີບ 9,720 ກີບ 8,850 ກີບ
9 ຊຽງຂວາງ 09/11/2018 0 ກີບ 9,850 ກີບ 8,980 ກີບ
10 ບໍ່ແກ້ວ 09/11/2018 10,990 ກີບ 9,760 ກີບ 8,890 ກີບ
11 ຜົ້ງສາລີ 09/11/2018 0 ກີບ 10,420 ກີບ 9,550 ກີບ
12 ຫຼວງນໍ້າທາ 09/11/2018 0 ກີບ 10,020 ກີບ 9,150 ກີບ
13 ໄຊສົມບູນ 09/11/2018 0 ກີບ 9,900 ກີບ 9,030 ກີບ
14 ສະຫວັນນະເຂດ 09/11/2018 10,920 ກີບ 9,690 ກີບ 8,820 ກີບ
15 ບໍລິຄໍາໄຊ 09/11/2018 10,970 ກີບ 9,740 ກີບ 8,870 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ