ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຫົວພັນ 03/05/2019 0 ກີບ 9,940 ກີບ 9,110 ກີບ
2 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 03/05/2019 10,820 ກີບ 9,540 ກີບ 8,710 ກີບ
3 ວຽງຈັນ 03/05/2019 10,820 ກີບ 9,540 ກີບ 8,710 ກີບ
4 ຫຼວງພະບາງ 03/05/2019 11,220 ກີບ 9,940 ກີບ 9,110 ກີບ
5 ໄຊຍະບູລີ 03/05/2019 11,070 ກີບ 9,790 ກີບ 8,960 ກີບ
6 ຫຼວງນໍ້າທາ 03/05/2019 0 ກີບ 9,900 ກີບ 9,070 ກີບ
7 ສະຫວັນນະເຂດ 03/05/2019 10,850 ກີບ 9,570 ກີບ 8,740 ກີບ
8 ຜົ້ງສາລີ 03/05/2019 0 ກີບ 10,300 ກີບ 9,470 ກີບ
9 ອຸດົມໄຊ 03/05/2019 11,300 ກີບ 10,020 ກີບ 9,190 ກີບ
10 ຊຽງຂວາງ 03/05/2019 0 ກີບ 9,730 ກີບ 8,900 ກີບ
11 ບໍລິຄໍາໄຊ 03/05/2019 10,900 ກີບ 9,620 ກີບ 8,790 ກີບ
12 ຄໍາມ່ວນ 03/05/2019 10,850 ກີບ 9,570 ກີບ 8,740 ກີບ
13 ບໍ່ແກ້ວ 03/05/2019 10,920 ກີບ 9,640 ກີບ 8,810 ກີບ
14 ຈຳປາສັກ 03/05/2019 10,880 ກີບ 9,600 ກີບ 8,770 ກີບ
15 ໄຊສົມບູນ 03/05/2019 0 ກີບ 9,870 ກີບ 8,950 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ