ລາຄານຳ້ມັນຫຼ້າສຸດ

ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ
1 ຫຼວງນໍ້າທາ 19/03/2019 0 ກີບ 9,350 ກີບ 8,960 ກີບ
2 ຫຼວງພະບາງ 19/03/2019 10,560 ກີບ 9,390 ກີບ 9,000 ກີບ
3 ບໍລິຄໍາໄຊ 19/03/2019 10,240 ກີບ 9,070 ກີບ 8,680 ກີບ
4 ຜົ້ງສາລີ 19/03/2019 0 ກີບ 9,750 ກີບ 9,360 ກີບ
5 ອຸດົມໄຊ 19/03/2019 10,640 ກີບ 9,470 ກີບ 9,080 ກີບ
6 ສາລະວັນ 19/03/2019 0 ກີບ 9,200 ກີບ 8,810 ກີບ
7 ວຽງຈັນ 19/03/2019 10,160 ກີບ 8,990 ກີບ 8,600 ກີບ
8 ບໍ່ແກ້ວ 19/03/2019 10,260 ກີບ 9,090 ກີບ 8,700 ກີບ
9 ຈຳປາສັກ 19/03/2019 10,220 ກີບ 9,050 ກີບ 8,660 ກີບ
10 ຫົວພັນ 19/03/2019 0 ກີບ 9,390 ກີບ 9,000 ກີບ
11 ສະຫວັນນະເຂດ 19/03/2019 10,190 ກີບ 9,020 ກີບ 8,630 ກີບ
12 ໄຊຍະບູລີ 19/03/2019 10,410 ກີບ 9,240 ກີບ 8,850 ກີບ
13 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 19/03/2019 10,160 ກີບ 8,990 ກີບ 8,600 ກີບ
14 ຊຽງຂວາງ 19/03/2019 0 ກີບ 9,180 ກີບ 8,790 ກີບ
15 ໄຊສົມບູນ 19/03/2019 0 ກີບ 9,230 ກີບ 8,840 ກີບ
ລ/ດ ແຂວງ ວັນທີ ແອັດຊັງພິເສດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ກາຊວນ