ຢາງປູທາງ


ລນລ ຍັງໄດ້ຈັດຫາ ແລະ ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ຢາງປູທາງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ເພື່ມຂື້ນແຕ່ລະປີ

ວັນທີ : 11/12/2018

10,890 ກີບ

9,660 ກີບ

8,790 ກີບ