ຢາງປູທາງ


ລນລ ຍັງໄດ້ຈັດຫາ ແລະ ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ຢາງປູທາງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ເພື່ມຂື້ນແຕ່ລະປີ

ວັນທີ : 17/02/2019

9,880 ກີບ

8,690 ກີບ

7,930 ກີບ