ຢາງປູທາງ


ລນລ ຍັງໄດ້ຈັດຫາ ແລະ ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ຢາງປູທາງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ເພື່ມຂື້ນແຕ່ລະປີ

ວັນທີ : 07/12/2019

10,560 ກີບ

9,240 ກີບ

8,630 ກີບ