Oil Prices

No. Province Date Gasoline 95 Regular Diesel
1 Phongsaly 11/01/2021 0 KIP 9,550 KIP 8,800 KIP
2 Xayyabouly 08/01/2021 9,680 KIP 9,040 KIP 8,290 KIP
3 Oudomxai 08/01/2021 9,910 KIP 9,270 KIP 8,520 KIP
4 Xekong 08/01/2021 0 KIP 9,030 KIP 8,280 KIP
5 Savannakhet 08/01/2021 9,460 KIP 8,820 KIP 8,070 KIP
6 Vientiane Capital 08/01/2021 9,430 KIP 8,790 KIP 8,040 KIP
7 Attapeu 08/01/2021 9,670 KIP 9,030 KIP 8,280 KIP
8 Bokeo 08/01/2021 9,530 KIP 8,890 KIP 8,140 KIP
9 Louangnamtha 08/01/2021 0 KIP 9,150 KIP 8,400 KIP
10 Luangprabang 08/01/2021 9,800 KIP 9,160 KIP 8,410 KIP
11 Xiengkhouang 08/01/2021 9,620 KIP 8,990 KIP 8,230 KIP
12 Salavan 08/01/2021 9,640 KIP 9,000 KIP 8,250 KIP
13 Xaisomboun 08/01/2021 0 KIP 9,030 KIP 8,280 KIP
14 Bolikhamxai 08/01/2021 9,510 KIP 8,870 KIP 8,120 KIP
15 Champasak 08/01/2021 9,490 KIP 8,850 KIP 8,100 KIP
ລ/ດ Province Date Gasoline 95 Regular Diesel